Impost sucessions i hipoteca inversa

El nostre client va ser objecte d’un procediment de comprovació limitada per l’Impost de Successions en ocasió de l’herència rebuda d’un parent, on es deduïa com a deute del causant el saldo d’un crèdit disposat pel causant i garantit amb  hipoteca inversa per un valor molt elevat. EL Tribuna Econòmic Administratiu Regional de Catalunya va […]

Escissió d’una fundació

El nostre despatx té especialistes en Fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, i va portar a terme recentment amb èxit l’escissió  d’una important Fundació catalana amb  delegacions a altres llocs d’Espanya. La Fundació i les seves delegacions havien crescut de manera considerable  i es desitjava la separació territorial de les diferents delegacions. Després […]

Demanda a l’asseguradora per exclusió de cobertura

La nostra client reclamava a la seva companyia asseguradora AIG 500.000 € d’indemnització per un sinistre. La companyia asseguradora s’havia negat a assumir el pagament al seu assegurat, mantenint l’exclusió de la cobertura. Durant el litigi els nostres advocats especialistes van acreditar la cobertura de l’assegurança i la obligació de la companyia d’abonar a l’assegurat […]

Responsabilitat tributària

El nostre client, una industria manufacturera puntera va rebre un acord de declaració de responsabilitat tributària de caràcter solidari, d’acord amb l’article 42 de la Llei General Tributària, per un deute que una empresa proveïdora del nostre client mantenia amb la Hisenda Pública. L’Agència Tributària Espanyola va acordar la derivació per col·laboració amb l’aixecament de […]

Demanda per utilització de Software

El nostre client, una empresa líder en el seu sector, fou demandat per la multinacional tecnològica SIEMENS per utilització de software sense llicència. SIEMENS reclamava al nostre client 600.000 € en concepte d’indemnització, interessos i costes. LA intervenció i defensa dels nostres advocats va resultar en una sentència totalment favorable als interessos del nostre client, […]