Recordem que s’han de declarar les operacions realitzades dins de l’àmbit empresarial, professional o d’arrendament que hagin superat durant l’exercici 2023 l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs

Cal tenir en compte:

  1. El termini de presentació finalitza el proper dia 29 de febrer del 2024.
  2. Cal desglossar per TRIMESTRES les operacions realitzades.
  3. Queden exonerats de presentar la Declaració 347 els contribuents inclosos en el SII.
  4. Queden obligats a presentar aquesta declaració els contribuents acollits al règim simplificat (mòduls) en relació a les factures rebudes, així com les entitats i establiments privats de caràcter social.
  5. Cal incloure a la declaració 347 els interessos de préstecs amb entitats de crèdit, si superen els 3.005,60 €.

 
Queden excloses de la declaració:
 
a) Les operacions subjectes a retenció per les quals s’ha d’informar anualment (models 190 de retribucions a professionals, 180 d’arrendaments subjectes a retenció i 193 d’interessos de préstecs als que s’ha aplicat retenció, o altres…)
b) Les entregues i adquisicions intracomunitàries, així com les importacions i exportacions de mercaderies (incloses operacions amb Canàries, Ceuta i Melilla).
 

Si us plau, reviseu atentament la informació a declarar, ja que si s’ha de fer una rectificació fora de termini cal presentar una declaració substitutiva i suposa una sanció per presentació extemporània.

En aquest sentit, recomanem que revisin amb els clients o proveïdors els saldos que quedin poc per sota dels 3.005,60€, per assegurar que no s’hagin d’incloure a la declaració.
 
Si desitgeu que ens encarreguem de la preparació i presentació de la declaració, us preguem que ens feu arribar la informació abans del proper dia 20 de febrer del 2024.